Komprimeringskontrol

Vils Entreprenørforretning A/S udfører komprimeringskontroller efter isotopsondemetoden.

Udstyret vi bruger til markforsøgene er en Troxler 3440.

Udstyret bliver anvendt til en løbende kontrol af egne arbejder.

Vi udfører også gerne komprimeringskontrol og rumvægtsbestemmelser som en ydelse ud af huset.
 
En isotopsonde har en radioaktiv kilde. Derfor har vores teknikker gennemgået kurser både i korrekt brug af instrument samt transport af instrumentet
 
Ved markforsøgene måles vådrumsvægt og vandindhold, de to værdier bruges til at beregne tørrumsvægten i det lag, som ønskes kontrolleret eks. råjord/bundsikring//stabiltgrus/ knust beton eller asfalt. Der udføres normalt mindst 5 forsøg i en serie.  Målingerne skal foretages repræsentativt fordelt over kontrolfeltet. De beregnede tørrumsvægte sammenholdes med reference værdierne, som bliver udført  i laboratorier.

Referenceværdierne udtrykker den maksimale tørrumsvægt for det pågældende materiale.  Troxleren sammeholder de målte værdier med referenceværdierne og beregner komprime-ringsgraden som benævnes i %- vibration.
 
Som kontrolregel  vælges ofte en gennemsnits-værdi/mindsteværdi. Kontrolreglen fastsættes enten af bygherren eller dennes rådgiver i udbudsfasen eller af entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse.
 
Oftest ligger kravene på 95% i gennemsnit og 92% som mindsteværdi. Hvor referenceværdierne er udført ved vibrationsindstampning.
 
 Alle markforsøg føres til protokol og målingerne bliver stedfæsted i protokollen, således der kan føres tilbage til udtagelsesstedet.